HUC99เนื่องจากน้ำสามารถสะสมแบคทีเรียในน้ำมันได้

บางครั้งการควบแน่นจะเกิดขึ้นภายในขวดไปทางด้านบน เนื่องจากน้ำสามารถกักเก็บแบคทีเรียไว้ในน้ำมันได้หากเป็นเช่นนี้ให้เปิดขวดและใช้ผ้าแห้งที่สะอาดเพื่อเช็ดความชื้น หากการควบแน่นเป็นปัญหาเรื้อรังให้ใช้ผ้าคลุมหนาหลายชั้นแทนที่จะเป็นฝาที่รัดแน่นเพื่อให้การควบแน่นกลายเป็นไอ HUC99หากน้ำมันสมุนไพรเติบโตขึ้นราจ Read More